Данни за публикацията и собственика на сайта

Данни по §5 E-Commerce Gesetz Austria

IPKeurope (ECo-C Austria)
Gewerbestrasse 5 (Platz der Bildung)
A-3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 676 50 18 254

E-Mail: praesidium@ipkeurope.org

Изключване на отговорност

Отговорност за съдържания

Съдържанието на нашите страници беше съставено с изключително внимание. За верността, пълнотата и актуалността на съдържанията обаче не можем да поемем отговорност. Като доставчици на услуги в съответствие с §6 ал.1 MDStV (Държавен договор за медийни услуги) и §8 ал.1 TDG (Закон за телемедиите) ние отговаряме за собствени съдържания на тези уеб страници според общото гражданско законодателство. Доставчиците на услуги обаче не са задължени да осъществяват надзор над предоставяните от тях или съхранявани чужди информации или да издирват обстоятелства, съдържащи индиции за правонарушителна дейност. Оттук не възникват задължения за отстраняване или блокиране на достъпа до информации според общото законодателство. Отговорност в това отношение обаче възниква от момента, в който се узнае за конкретно правонарушение. След получаване на данни за съответни правонарушения незабавно ще отстраним тези съдържания.

Отговорност за връзките

Публикацията ни съдържа връзки към външни уеб сайтове на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме никакво влияние. Поради това не можем и да поемем гаранция за тези чужди съдържания. За съдържанията на свързаните сайтове отговорност носи винаги съответният доставчик или оператор на сайтовете. Нашите връзки към външни сайтове бяха проверени по време на изграждането им за евентуални правонарушения. Към момента на свързването не беше установено съдържание, нарушаващо правото. Перманентен контрол над съдържанието на свързаните сайтове без конкретен сигнал за нарушение не може да се осъществява. При сигнал за правонарушения незабавно ще премахнем тези връзки.

Авторско право

Операторите на сайта се стараят да спазват винаги авторските права на други респ. да ползват собствени или предоставени за безвъзмездно ползване материали. Създадените от операторите съдържания и произведения на тези страници са обект на германския закон за авторското право. Материали от трети страни са обозначени като такива. Възпроизвеждането, модифицирането, разпространението и всякакъв вид друга употреба извън границите на авторското право изисква писменото съгласие на съответния автор респ. създател. Използването на данните е ограничено изрично за лични нужди. Друг вид употреба, особено създаването на копия и електронна обработка, е недопустимо и наказуемо.

Защита на данните

Ползването на нашия уеб сайт по принцип е възможно без подаване на лични данни. Събира-нето на лични данни (например име, адрес или имейл) става, доколкото е възможно, винаги на доброволна основа. Тези данни не се предоставят на трети страни без Вашето изрично съгласие. Обръщаме внимание, че трансферът на данни в интернет (напр. комуникация чрез имейли) съдържа пропуски по отношение на сигурността. Пълна защита на личните данни срещу достъп на трети страни не е възможна.
Изрично възразяваме срещу използването на публикуваните тук в съответствие с изискваните информации за публикацията данни за контакт от трети страни с цел изпращане на непоискана реклама или информационни материали.  Операторите на сайта изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелани рекламни информации, като напр. спам.