Предимства на ECo-C

 • Образователен стандарт с гарантирано качество
 • Различни сертификационни нива
 • Научна разработка на програмата
 • Акредитация от образователни институции
 • Оторизиран обучаващ персонал
 • Оторизиран контрол при провеждане на изпити (принципът за „четирите очи”)
 • Утвърден каталог на учебните цели /курикулум
 • Изпробван учебен материал
 • Измерими прозрачни резултати
 • Системата ECo-C iQE
  • IQE е система за мениджмънт, която подпомага образователните институции при ефективното управление на образователни стандарти.

   Системата ECo-C iQE е отличена с Comenius Edu Award. Comenius EduMedia е програма за учене през целия живот, осъществявана с подкрепата на Европейската комисия.
 • Модерно уеб приложение
 • Висок стандарт на безопасност
 • Завършена, цялостна система
 • Система, даваща правоспособност по степени